මට තණමල්විල කොල්ලෙක් කතාව ගැන මතක් වෙනකොට හිතෙන්නේ අමුතුම දුකක්. ඒ කියන්නේ නිකන්ම නිකන් තේරුමක් නැති දුකක් නෙමෙයි. නිකන් පොඩි සතුටකුත් එක්ක, පරණ මතකයන් වලට ඇදී යන ගමන් එක්ක කලාතුරකින් එන, අර හදවතේ තිබුණු ලොකු කුහරයක්, අඩුවක් පිරුණා වගේ කියල හිතෙන පිරුණු භවක් වගේ එක්ක එන අමුතු දුකක්. ඒ කලේනම් ඕකට කියන්න හොඳ සිංහල වචන දෙක තුනකුත් මෙලහට මතක් වෙලා. ඒවා කොහෙද ඉතින් දැන්.

එකෙන් වැඩක් නැ. ඉතින් මම මේ කතාව බලන්න ගත්තේ ඊයේ ඉඳන්. තාම ඉන්නේ දොළොස්වෙනි එපිසෝඩ් එකේ මුල. කතාව ගැන කොහෙන් පටන්ගන්නද කියල හිතා ගන්නත් බැ. නමුත් මොනවහරි ලියන්න ඕනේ කියල නම් හිතෙනවා. මොනවා වුනත් ඒක මරු…


Tisura Gamage

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store